Hledat

Klientská zóna

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky spravuje společnost VINCI Facilities Česká republika, s.r.o., se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČO: 256 02 179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53933. Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé též jako GDPR). Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné weby, které již nespravuje naše společnost a na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Neneseme tedy žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Kategorie osobní údajů, které zpracováváme

Shromažďujeme osobní informace za účelem poskytování služeb Vám nebo nákupu služeb od Vás. Osobními údaji, které od Vás můžeme požadovat, jsou především kontaktní informace (jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a identifikační údaje (jako například číslo Vašeho řidičského nebo občanského průkazu). Pokud poptáváme citlivé osobní údaje, zároveň Vás žádáme o Váš výslovný souhlas s jejich poskytnutím a sdělujeme informace o účelu zpracování takových údajů. Můžeme vás rovněž čas od času požádat o dodání informací vztahujících se například k Vaší stížnosti na naše služby, nebo když se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění průzkumu, dotazníku nebo poskytnutí zpětné vazby, které používáme pro sledování kvality našich služeb nebo pro výzkumné účely. Můžeme rovněž poptávat osobní údaje z důvodu vyhovění příslušné legislativě nebo regulačním opatřením. Máte právo informace neposkytnout nebo nám neprokázat Vaši totožnost. Ovšem pokud se rozhodnete neposkytnout nám Vaše osobní údaje, které požadujeme, nebo si nepřejete prokázat Vaši totožnost, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout služby či informace, které požadujete od nás. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete elektronicky, včetně těch sdělených prostřednictvím našich webových stránek, během telefonických rozhovorů s našimi zástupci, v průběhu dodávky nebo administrace služeb, které Vám dodáváme, a prostřednictvím formulářů či jiné korespondence, kterou písemně nebo elektronicky vedeme. Pokud Vaše osobní údaje shromažďujeme od třetích stran, vždy Vás o této skutečnosti vyrozumíme a je-li to třeba, vyžádáme si Váš výslovný souhlas s takovým způsobem zpracování vašich osobních údajů. V případě, že získáme Vaše osobní údaje, o něž jsme nežádali, a které nejsou relevantní k poskytování našich služeb pro Vás nebo naopak, pak takové informace zlikvidujeme, pakliže zákon nenařizuje tyto údaje uchovat.

Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, abychom mohli: vyhovět legislativě včetně veškerých činností, které jsme ze zákona povinni nebo oprávněni provádět; řídit naše vztahy s Vámi; řešit případné právní a/nebo obchodní stížnosti či problémy; zajistit běh našeho podnikání, včetně vykonávání všech rolí a činností vztahujících se k podnikání a zlepšování našich služeb. Navíc, pokud jste k tomu dali svůj výslovný souhlas, můžeme Vám poskytnout informace o našich produktech a službách včetně těch poskytovaných třetími stranami, jež by vás mohly zajímat. Obecně nehodláme použít či sdílet Vaše osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou definované v těchto zásadách o ochraně osobních údajů, anebo pro účely, které vám byly ozřejměny a k nimž jste dali svůj souhlas.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme z výše uvedených důvodů sdílet nebo zpřístupnit třetím stranám, a to zejména: našim příbuzným právnickým osobám, zástupcům, externím poradcům, externím dodavatelům nebo smluvním partnerům (jako jsou doručovatelé pošty, obchodní zástupci nebo dodavatelé podpůrných služeb); orgánům státní správy včetně orgánů pro vymáhání práva, regulačních orgánů či orgánů pro řešení sporů (nebo jiných orgánů, jež mají na sdělení osobních údajů zákonné právo na základě soudního příkazu); a všem ostatním osobám nebo subjektům, u nichž jste ke sdílení osobních údajů dali svůj souhlas. Citlivé osobní údaje týkající se Vaší osoby nebudeme sdílet s žádnou jinou osobou ani subjektem kromě: našich příbuzných korporátních subjektů, našich zaměstnanců a zaměstnanců našich příbuzných subjektů, orgánů státní správy nebo regulačních orgánů (včetně orgánů pro vymáhání práva a soudů), kde k tomu existuje zákonný požadavek nebo povolení; a kterékoli jiné osobě, pokud to dovoluje zákon. Pokud Vaše osobní údaje poskytneme třetí straně, učiníme všechny kroky nezbytné pro zavázání této třetí strany mlčenlivostí a povinností tyto údaje chránit. Případné sdílení osobních údajů je vždy realizováno v souladu se zákonem, přenos dat je smluvně ošetřen a pod dohledem zpracovatele údajů, aby bylo zajištěno, že osobní údaje nejsou zpracovávány k jiným účelům než k těm jasně stanoveným a že jsou přijata veškerá bezpečnostní opatření.

Poskytování osobních údajů osobám mimo EU/EEA

Neposkytneme Vaše osobní údaje organizacím sídlícím mimo území státu, ve kterém jsme tyto údaje získali, bez Vašeho písemného souhlasu, vyjma případů uvedených níže nebo kde je ke sdílení těchto údajů jasné oprávnění či je vyžadováno zákonem nebo soudním příkazem. Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci VINCI Energies Group i s provozy nebo smluvními partnery vně EU/EEA. Všechny takové přenosy dat však nemají vliv na závazek chránit Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami. Jsou-li Vaše osobní údaje sdíleny mimo EU/EEA, zajistíme příslušnou úroveň zabezpečení jejich přenosem do zemí, které Evropská komise schválila jako země poskytující adekvátní úroveň ochrany, nebo uzavřením vhodně sepsané smlouvy mezi námi a subjektem – příjemcem údajů ze země mimo EU/EEA.

Využití osobních údajů k přímému marketingu a reklamě

Vaše osobní údaje můžeme použít, abychom Vám mohli poskytnout informace o svých produktech a službách nebo těch nabízených třetími stranami, u nichž věříme, že by Vás mohly zajímat. S Vaším výslovným souhlasem můžeme Vaše osobní data poskytnout takovým třetím stranám pro marketinkové účely. Na základě charakteru našich obchodních vztahů můžeme projevit zájem zmínit Vás jako reference při propagaci našich aktivit. V takových případech Vás požádáme o předchozí výslovný souhlas a zveřejníme pouze ty osobní údaje, na které se Váš souhlas bude vztahovat. Kdykoli nás můžete požádat, abychom Vás v souvislosti s našimi produkty a službami nekontaktovali a abychom Vaše osobní údaje za tímto účelem nesdíleli.

Uchovávání a zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v papírových nebo elektronických složkách. Zavedli jsme jejich ochranu dle požadavků zákona, aby námi uchovávané osobní údaje byly chráněny před zneužitím, změnami či ztrátou a neoprávněným přístupem, úpravami či zveřejněním. Využíváme prostředky technické ochrany, jako je šifrování. Ty zahrnují celou řadu systémů a prostředků zabezpečené komunikace, stejně jako bezpečné uložení fyzických dokumentů. Přístup k Vašim osobním údajům je navíc omezen jen na osoby tímto přístupem řádně pověřené. Přijímáme opatření ve smyslu likvidace nebo trvalé anonymizace všech osobních údajů poté, kdy je již dále nelze používat v souladu s těmito zásadami.

Přístup k vašim osobním údajům

Přijímáme opatření, abychom zajistili, že informace o Vás, které uchováváme, byly přesné, aktuální, úplné a relevantní v momentě, kdy je používáme nebo sdílíme. Měli byste nás kontaktovat, kdykoli se domníváte, že tyto údaje jsou chybné. Máte-li dotazy k těmto zásadám o ochraně osobních údajů, anebo si přejete mít k Vašim údajům přístup či je opravit, můžete se obrátit na osobu pověřenou ochranou osobních údajů, a to písemně na adresu sídla společnosti či zasláním emailu na info.vfcz@vinci-facilities.com. Požadavek na udělení přístupu vyžaduje přiložení celého výčtu požadovaných osobních údajů. Vaše žádost o přístup k Vašim osobním údajům bude zdokumentována, stejně jako podrobnosti této žádosti a totožnost našeho zaměstnance, který přístup poskytl. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a opravit je, pokud jsou chybné, zastaralé nebo neúplné. Máte rovněž právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů. Pokud jste přesvědčeni, že údaje, které o Vás uchováváme, jsou nesprávné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, máte právo požadovat jejich opravu. Pokud je tento požadavek shledán jako opodstatněný, podnikneme příslušné kroky, kterými zajistíme opravu těchto údajů a o provedení opravy Vás vyrozumíme. Údaje opravíme a vyrozumíme všechny další příjemce těchto údajů, pakliže jsme povinni tak učinit podle příslušných legislativních požadavků. Mohou nastat okolnosti, kdy budeme nuceni odmítnout požadavek na opravu údajů. V takových případech můžete požadovat, aby bylo u daného údaje zaznamenáno prohlášení, že zde byla vyžádána oprava.

Za přístup k Vašim osobním údajům nebo jejich opravu Vám nebude účtován žádný poplatek. Mohou vám však být účtovány přiměřené náklady vynaložené na zpracování a reakci na Vaši žádost o přístup k údajům, včetně pořízení fotokopií, dodání písemných zpráv, administrativních nákladů a poštovného. Přijetí Vaší žádosti potvrdíme do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Uděláme, co bude v našich silách, abychom Vaši žádost zpracovali a zareagovali na ni do 10 pracovních dnů. Pokud Vám s Vaší žádostí nebudeme schopni pomoci, obdržíte od nás písemné vysvětlení a podrobný popis dalších kroků pro případ, že byste s naší odpovědí nebyli spokojeni. Uděláme, co budeme moci, abychom vaši stížnost vyřešili co nejrychleji. Pokud s výsledkem nebudete spokojeni, můžete se s vaší stížností obrátit na český Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zasílání novinek


Přihlásit Odhlásit